Home > Pensioen ABC

Pensioen ABC

Actieve deelnemer

De werknemer die in de pensioenregeling pensioen opbouwt.

Afkoop

Afkoop betekent dat u een bedrag ineens krijgt uitgekeerd en daardoor vanaf uw pensioendatum geen (maandelijkse) pensioenuitkering ontvangt. Of er wordt afgekocht is een beslissing van het pensioenfonds. U heeft dus geen recht op afkoop

Er mag alleen worden afgekocht als:

Algemene Nabestaandenwet (Anw)

In de Algemene nabestaandenwet (de Anw) staan de regels voor de Anw-nabestaandenuitkering. Dit is een uitkering van de overheid die uw nabestaanden kunnen krijgen als u overlijdt.

Anw-uitkering

De Anw-nabestaandenuitkering is een uitkering van de overheid die uw nabestaanden kunnen krijgen als u overlijdt. De uitkering gaat meestal naar uw partner en uw kinderen. Uw eventuele ex-partner kan er ook recht op hebben. Het is niet zeker dat uw nabestaanden na uw overlijden een uitkering krijgen. Voor uw (ex-)partner hangt het af van zijn of haar inkomen, leeftijd, gezinssamenstelling en mate van arbeids(on)geschiktheid. Heeft uw partner kinderen jonger dan 18 jaar, dan krijgt hij of zij hiervoor een halfwezenuitkering. Voor deze uitkering maakt het niet uit hoeveel uw partner verdient. Als uw kinderen geen ouder meer hebben na uw overlijden, krijgen zij tot een bepaalde leeftijd een wezenuitkering.

AOW

Iedere inwoner van Nederland krijgt vanaf zijn AOW-datum een basispensioen. Dit staat in de Algemene Ouderdomswet (de AOW). Uw AOW-datum is afhankelijk van uw geboortedatum. Op www.svb.nl kunt u zien vanaf welke leeftijd u AOW krijgt. De AOW is niet voor iedereen even hoog. Hoeveel u krijgt, hangt af van uw persoonlijke situatie. Als u tijdelijk in het buitenland woont, bouwt u over die periode geen AOW op. U krijgt dan een lagere AOW-uitkering. Meer informatie over de AOW vindt u op www.svb.nl.

Attestatie de vita

Andere term voor Bewijs van in leven zijn. Deze verklaring moet regelmatig worden verstrekt door gepensioneerden die in het buitenland wonen. Met die verklaring, die door de autoriteiten ondertekend moet worden, kan worden vastgesteld of de betrokkene nog in leven is.

Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM)

Toezichthouder die erop toeziet dat pensioenfondsen duidelijk communiceren.

Bedrijfstakpensioenfonds

Dit is een pensioenfonds speciaal voor een specifieke bedrijfstak, zoals bijvoorbeeld de agrarische groothandel. Als u in zo'n bedrijfstak werkt, moet u meestal verplicht meedoen met de pensioenregeling van het bedrijfstakpensioenfonds. Er zijn ook ondernemingspensioenfondsen en beroepspensioenfondsen.

Beleidsdekkingsgraad

De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf dekkingsgraden.

Bereikbaar pensioen

Het pensioen dat u zou kunnen behalen als u tot de pensioenleeftijd aan de pensioenregeling zou blijven deelnemen.

Bestuur

Elk pensioenfonds heeft een bestuur. Bij bedrijfstakpensioenfondsen zoals Bpf AVH, worden de bestuursleden afgevaardigd door organisaties van werkgevers, werknemers en pensioengerechtigden. Het bestuur geeft leiding aan de organisatie en neemt belangrijke beslissingen.

Bijzonder partnerpensioen

Gaat u scheiden van uw partner, dan heeft uw ex-partner misschien recht op (een gedeelte van) het door u opgebouwde partnerpensioen. Dit heet het bijzonder partnerpensioen. Hij of zij krijgt dit als u overlijdt. Uw pensioenuitvoerder stuurt uw ex-partner een bewijs als hij of zij recht heeft op dit pensioen.

Buitenland

Als u in het buitenland woont of hebt gewoond, kan dat invloed hebben op uw pensioen. Voor elk jaar dat u niet in het buitenland woont (in de vijftig jaar voorafgaand aan uw AOW-datum) krijgt u 2% minder AOW. Heeft u in Nederland pensioen opgebouwd en vertrekt u naar het buitenland? Dan kunt u uw pensioen ook in het buitenland ontvangen. Ga voor meer informatie hierover naar www.svb.nl.

Burgerlijke staat

Uw burgerlijke staat zegt iets over of u een partner heeft en hoe u hiermee samenleeft. Dus: bent u gehuwd, ongehuwd, gescheiden, alleenstaand of hebt u een geregistreerd partnerschap? Voor uw ouderdomspensioen maakt het niet uit wat uw burgerlijke staat is. Voor de AOW-uitkering is uw burgerlijke staat wel belangrijk. Een alleenstaande krijgt bijvoorbeeld minder AOW dan iemand met een partner. Voor het partnerpensioen is de burgerlijke staat ook belangrijk. Uw partner heeft na uw overlijden alleen recht op een partnerpensioen als u gehuwd bent of een geregistreerd partnerschap of een samenlevingscontract heeft.

Conversie

Conversie betekent letterlijk 'omzetting'. Bij pensioenen betekent het dat we een of meer pensioensoorten omzetten in een andere pensioensoort. Zo kunt u bijvoorbeeld bij echtscheiding afspreken dat u een eigen recht op het verdeelde ouderdomspensioen en eventueel bijzonder partnerpensioen krijgt. Uw pensioenuitvoerder is niet verplicht aan een dergelijke conversie mee te werken. Bij Bpf AVH is conversie bij (echt)scheiding niet mogelijk.

Deelnemer

U bent deelnemer aan een pensioenregeling als u pensioen opbouwt via een pensioenfonds of een andere pensioenuitvoerder, zoals een levensverzekeringsmaatschappij. Eindigt uw deelname en betaalt u geen premie meer, dan wordt u gewezen deelnemer of slaper.

Deelnemingsjaren

Het aantal jaren dat u meedoet aan de pensioenregeling en dus pensioen opbouwt. Deelnemingsjaren worden ook wel dienstjaren genoemd.

Demotie

Krijgt u een nieuwe functie? En gaat u minder verdienen? Dan heet dat demotie. Dit is het omgekeerde van promotie. Gebeurt dit in de laatste tien jaar voor uw pensioen, dan mag u pensioen blijven opbouwen zoals het was bij uw oude, hogere, salaris. Dat is echter niet verplicht.

De Nederlandsche Bank (DNB)

Toezichthouder die toeziet op de financiŽle soliditeit van pensioenfondsen en op het naleven van wet- en regelgeving.

Dekkingsgraad

De dekkingsgraad geeft aan hoe gezond een pensioenfonds is. Het is de verhouding tussen de bezittingen van een fonds en de pensioenen die het fonds nu en in de toekomst moet uitbetalen. Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe beter het fonds ervoor staat. Is de dekkingsgraad lager dan 105%, dan moet het fonds een herstelplan schrijven en indienen bij DNB.

Aanvullende regeling

In een pensioenregeling staat omschreven over welk deel van uw salaris u pensioen op mag bouwen. Hier zit een maximum aan. Werkgevers kunnen voor medewerkers die meer verdienen dan dit maximum bij het pensioenfonds een aanvullende regeling afsluiten. Dit is een extra aanvullende pensioenregeling. U kunt zo meer pensioen opbouwen. Of u deel kunt nemen aan een aanvullende regeling is dus afhankelijk van uw salaris en het aanbod van uw werkgever.

Factor A

Deze factor laat zien hoeveel pensioen u hebt opgebouwd in een bepaald jaar. U hebt de factor A nodig om uw jaarruimte te berekenen. U vindt de factor A op uw Uniform Pensioenoverzicht.

Flexibele pensionering

Uw pensioen van Bpf AVH gaat standaard in op 67-jarige leeftijd. Maar u kunt ook eerder met pensioen gaan. Dit heet flexibele pensionering. Hiervoor gelden wel voorwaarden.

Franchise

U hoeft niet over uw hele salaris pensioen op te bouwen. U krijgt later namelijk ook al AOW. De franchise is dat deel van uw salaris dat niet meetelt voor de opbouw van uw pensioen. Het franchisebedrag wordt jaarlijks vastgesteld en kan dus per jaar verschillen.

Geregistreerd partnerschap

U kunt bij de gemeente laten vastleggen wie uw partner is. Dit heet een geregistreerd partnerschap. Voor een pensioenregeling hebben u en uw partner nu dezelfde rechten als wanneer u getrouwd zou zijn.

Gewezen deelnemer

Hebt u een nieuwe baan? Dan doet u niet meer mee aan de pensioenregeling van uw oude werkgever. U bent dan een 'gewezen deelnemer'. U bouwt daar zelf geen pensioen meer op. Het pensioen dat u hebt opgebouwd, blijft van u.

Herstelplan

Plan van aanpak waarin het pensioenfonds laat zien welke maatregelen het neemt om de dekkingsgraad te verbeteren.

Hoog/laag-constructie

U kunt kiezen om na uw pensionering eerst een hoger pensioen en later en lager pensioen te krijgen. Of andersom. Dit noemen we de hoog/laag-constructie. Het verschil tussen het hoogste en het laagste pensioen mag niet te groot zijn.

Indexatie

Ons pensioenfonds probeert ieder jaar uw pensioen te verhogen met een toeslag (indexatie). U heeft echter geen recht op een jaarlijkse verhoging van uw pensioen. Het bestuur beslist jaarlijks of per 1 januari een toeslag op uw pensioen kan worden toegekend. Er kan alleen een toeslag worden toegekend als de financiele situatie van het pensioenfonds goed genoeg is. Dat is het geval als de beleidsdekkingsgraad van Bpf AVH hoger is dan 110%.

Jaarruimte

Mogelijkheid om een bedrag dat gestort wordt voor een lijfrente voor de belasting af te trekken van uw inkomen, omdat u in dat jaar minder pensioen heeft opgebouwd dan fiscaal was toegestaan.

Jaarverslag

Verslag waarin het bestuur van het pensioenfonds verantwoording aflegt over het in het afgelopen jaar gevoerde beleid.

Korten

De pensioenen verlagen als het fonds in financiele problemen verkeert.

Lijfrente

Aanspraak op een reeks vaste periodieke uitkeringen, die uiterlijk bij overlijden eindigen. Te vergelijken met een uitkering uit een pensioenregeling.

Middelloonregeling

Bij de middelloonregeling wordt uw pensioen berekend op basis van het gemiddelde salaris dat u hebt verdiend tijdens uw loopbaan. Dit heet ook een opbouwregeling. Bij sommige middelloonregelingen wordt het opgebouwde pensioen geÔndexeerd. Zo behoudt het pensioen zijn waarde. Pensioenfondsen zijn niet verplicht om te indexeren.

Opbouwpercentage

Percentage van de pensioengrondslag dat u jaarlijks aan pensioen opbouwt.

Ouderdomspensioen

Als u met pensioen gaat, ontvangt u ouderdomspensioen. U krijgt uw pensioen elke maand. Het stopt als u overlijdt.

Partnerpensioen

Dit is het pensioen dat uw partner Ė en soms ook uw ex-partner - krijgt als u overlijdt. Partnerpensioen wordt ook vaak nabestaandenpensioen genoemd. Pensioenregelingen hebben verschillende regels voor het partnerpensioen. Bij Bpf AVH geldt dat alleen recht bestaat op een partnerpensioen als u gehuwd bent of een geregistreerd partnerschap of samenlevingscontract heeft. Desgewenst kunt u het partnerpensioen geheel of gedeeltelijk uitruilen voor een hoger ouderdomspensioen. Let op: als u dit doet krijgt uw partner na uw overlijden geen of een lager partnerpensioen!

Pensioen 1-2-3

In een Pensioen 1-2-3 staat uitleg over uw pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen Als u zich aanmeldt bij een nieuwe pensioenregeling, krijgt u binnen drie maanden laag 1 van het Pensioen 1-2-3. Wilt u meer informatie dan vindt u de lagen 2 en 3 op onze website.

Pensioendatum

De datum waarop uw ouderdomspensioen ingaat.

Pensioenfonds

Een pensioenfonds is een organisatie die de pensioenregeling regelt. Een pensioenfonds ontvangt de pensioenpremies en zorgt voor de uitkering aan pensioengerechtigden. Er zijn drie soorten pensioenfondsen: bedrijfstakpensioenfondsen, ondernemingspensioenfondsen en beroepspensioenfondsen. De Nederlandsche Bank (www.dnb.nl) en de Autoriteit FinanciŽle Markten (www.afm.nl) controleren of de pensioenfondsen hun werk goed uitvoeren.

Pensioengrondslag

Uw pensioengrondslag is uw jaarsalaris minus de franchise. U bouwt pensioen op over de pensioengrondslag. U bouwt dus niet over uw hele salaris pensioen op. U krijgt immers ook AOW van de overheid.

Pensioenleeftijd

De leeftijd waarop uw ouderdomspensioen ingaat.

Pensioenovereenkomst

Dit is een overeenkomst tussen u en uw werkgever waarin staat dat u pensioen opbouwt. Er staat in welke soorten pensioen u opbouwt, wanneer het pensioen wordt uitgekeerd en welk deel van de premie door de werkgever wordt betaald. Voor verplichtgestelde pensioenregelingen zoals de basispensioenregeling van Bpf AVH wordt geen pensioenovereenkomst afgesloten, maar geldt een verplichtstellingsbeschikking.

Pensioenpijlers

Het inkomen dat u na pensionering krijgt wordt opgebouwd in drie pijlers. De eerste pijler is de AOW. Die krijgt u van de overheid en is voor iedereen. De tweede pijler is het pensioen dat u opbouwt via uw werkgever. De derde pijler is de aanvulling op uw pensioen die u zelf opbouwt.

Pensioenregister

Een digitaal totaaloverzicht van alle pensioenaanspraken die u bij pensioenfondsen en/of verzekeraars heeft opgebouwd. Ook uw recht op AOW staat erin. U vindt het pensioenregister op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Om uw pensioenaanspraken in te zien moet u inloggen met DigiD.

Pensioentekort

U bouwt elke jaar een stukje pensioen op. Op uw Uniform Pensioenoverzicht kunt u zien hoeveel pensioen u naar verwachting vanaf pensioendatum zult ontvangen. Of uw pensioen - samen met de AOW - later voldoende is om van te leven, hangt af van uw uitgavenpatroon. Wat voor de ene persoon een goed pensioen is, is voor een ander onvoldoende. Kijk daarom goed naar uw persoonlijke situatie en naar uw wensen. Zo kunt u beoordelen of u in uw specifieke situatie een pensioentekort hebt.

Pensioenreglement

Dit is een schriftelijk document waarin precies staat omschreven hoe uw pensioenregeling in elkaar steekt. Er staat ook in wat uw rechten en plichten zijn en wat de rechten en plichten van uw pensioenuitvoerder zijn.

Pensioenuitvoerder

De pensioenuitvoerder is een pensioenfonds of een levensverzekeraar.

Pensioenuitvoeringsorganisatie

De pensioenuitvoeringsorganisatie zorgt voor de administratie, de uitkeringen en het beleggen van pensioengelden. Ook zorgen zij voor het beantwoorden van vragen van deelnemers, gepensioneerden en werkgevers en ondersteunen zij het bestuur.

Pensioenverevening

Als u gaat scheiden, krijgt uw ex-partner de helft van het ouderdomspensioen. Het gaat alleen om het pensioen dat u hebt opgebouwd toen u samen was met uw partner. De verdeling van het pensioen heet 'pensioenverevening'.

Premie

De premie is het bedrag dat u en uw werkgever betalen aan de pensioenuitvoerder. Met deze premies bouwt u uw pensioen op. De werkgever houdt uw deel van de premie in op uw salaris.

Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid

Als u volledig arbeidsongeschikt bent, hoeft u geen pensioenpremie te betalen. Dit heet premievrijstelling. Het pensioenfonds neemt dan de premie voor haar rekening. Zo bouwt u nog wel pensioen op.

Premievrije aanspraak

U doet niet meer mee aan de pensioenregeling. U hebt dan wel nog steeds recht, of 'aanspraak', op het pensioen dat u hebt opgebouwd. Maar u hoeft geen premies meer te betalen. Dat heet premievrije aanspraak.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit drie onafhankelijke deskundigen en houdt toezicht op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken in het fonds. Daarnaast hebben zij een goedkeuringsrecht op een aantal bestuursbesluiten. Dat wil zeggen dat het bestuur die besluiten alleen uit kan voeren als de Raad van Toezicht instemt.

Rekenrente

Om te weten hoeveel een pensioenfonds nu in kas moet hebben om uiteindelijk de pensioenen te kunnen betalen, wordt gerekend met de zogenaamde rekenrente. Hoe lager de rente, hoe meer geld het fonds nu moet hebben om aan de toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.

Scheiding

Een scheiding is als de relatie met uw partner voorbij is. Er kan sprake zijn van een echtscheiding, van scheiding van tafel en bed of van een verbreking van het geregistreerd partnerschap.

Slaper

Hebt u meegedaan aan een pensioenregeling, maar doet u nu niet meer mee? En bent u nog niet gepensioneerd? Dan bent u een gewezen deelnemer, ook wel slaper genoemd.

Sociale partners

Sociale partners (werkgevers- en werknemersorganisaties) zijn verantwoordelijk voor de pensioenregeling. Zij bepalen aan de CAO-tafel de inhoud van de regeling.

Stopbrief

Bij beŽindiging van uw deelname aan de pensioenregeling ontvangt u een stopbrief. Hierin staat hoeveel pensioen u heeft opgebouwd en wat u kunt verwachten als gewezen deelnemer.

Toeslag

Ons pensioenfonds probeert ieder jaar uw pensioen te verhogen met een toeslag (indexatie). U heeft echter geen recht op een jaarlijkse verhoging van uw pensioen. Het bestuur beslist jaarlijks of per 1 januari een toeslag op uw pensioen kan worden toegekend. Er kan alleen een toeslag worden toegekend als de financiele situatie van het pensioenfonds goed genoeg is. Dat is het geval als de beleidsdekkingsgraad van Bpf AVH hoger is dan 110%.

Uitruil

U mag het partnerpensioen dat u hebt opgebouwd ruilen. Dit heet uitruil. U kunt bijvoorbeeld eerder met pensioen gaan of een hoger ouderdomspensioen aanvragen. Andersom kunt u ook een deel van uw ouderdomspensioen ruilen voor partnerpensioen.

UPO

Als deelnemer ontvangt u elk jaar een Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Hierin kunt u zien hoeveel pensioen u heeft opgebouwd en hoeveel u zult ontvangen als u tot uw pensioendatum blijft deelnemen aan de pensioenregeling. Gewezen deelnemers ontvangen het UPO eenmaal per vijf jaar.

Verantwoordingsorgaan

Orgaan bestaande uit deelnemers, werkgevers en pensioengerechtigden. Het bestuur legt aan het verantwoordingsorgaan verantwoording af over het gevoerde beleid. Daarnaast heeft het verantwoordingsorgaan adviesrecht op een aantal zaken, zoals het beloningsbeleid van het fonds en de inrichting van het intern toezicht.

Verevening pensioenrechten bij scheiding

Als u gaat scheiden, krijgt uw ex-partner de helft van het ouderdomspensioen. Het gaat alleen om het pensioen dat u hebt opgebouwd toen u samen was met uw partner. De verdeling van het pensioen heet ook 'verevening'. Naast een deel van het ouderdomspensioen krijgt uw ex-partner ook het partnerpensioen dat tot de scheiding is opgebouwd. Dat noemen we bijzonder partnerpensioen.

Verplichtstelling(sbeschikking)

Veel bedrijfstakken kennen een bedrijfstakpensioenregeling. Sociale partners in een bedrijfstak kunnen deelname aan die pensioenregeling verplicht laten stellen. Alle werknemers in die bedrijfstak moeten dan deelnemen. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid legt de verplichtstelling vast in de verplichtstellingsbeschikking.

Waardeoverdracht

Als u een andere baan krijgt, kunt u uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe werkgever. Dit heet waardeoverdracht. U moet de waardeoverdracht aanvragen binnen zes maanden nadat u met uw nieuwe baan bent begonnen. Uw nieuwe pensioenuitvoerder stuurt u dan een offerte voor waardeoverdracht. U kunt dan bepalen of waardeoverdracht handig voor u is. Voor nieuwe pensioenopbouw vanaf 1 januari 2015 is de termijn van 6 maanden vervallen.

Wezenpensioen

Dit is het pensioen dat uw kinderen krijgen als u overlijdt. Zij ontvangen dit pensioen tot hun 18e verjaardag.

Z-score

De Z-score toont de mate waarin het door het pensioenfonds behaalde rendement afwijkt van het rendement van de door het bestuur vastgestelde normportefeuille.